พระคัมภีร์

posted on 07 Dec 2008 00:45 by jesus-god

พระคัมภีร์

           เป็นหนังสือที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้า โดยที่พระเจ้าเองทรงมีความต้องการที่จะเปิดเผยให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์ เป็นข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ต่อมนุษย์ทุกคน มนุษย์จะทราบและรู้จักพระเจ้าได้ ก็จะต้องรู้จักอ่านหรือศึกษาจากพระคัมภีร์ โดยที่มนุษย์จะต้องร่วมมือกับพระองค์ และปฏิบัติตามพระวาจาเพื่อจะได้บรรลุถึงหนทางแห่งความรอด

           โดยปกติ คนเราก็ติดต่อกันด้วยคำพูด หรือทางภาษา พระเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันที่มนุษย์สามารถจะเข้าใจได้ โดยใช้พระวาจาของพระเจ้าเป็นสื่อ และบันทึกรวบรวมเข้าไว้ด้วยภาษาของมนุษย์ ที่เราเรียกว่า "หนังสือพระคัมภีร์"

           พระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่รวบรวมไว้จากหลายต่อหลายคนในระยะเวลาเป็นพันปี มีหลายต่อหลายเล่ม แต่ละเล่มก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะของผู้เขียน ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ในเวลาสถานที่และลักษณะที่อาจจะแตกต่างกัน แต่ทุกเล่มก็ล้วนแต่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ซึ่งเราถือว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้า พระองค์เป็นผู้แต่ง ส่วนมนุษย์เป็นผู้เขียนโดยใช้ภาษามนุษย์ หรือแบบวรรณกรรม รวมทั้งภูมิหลัง หรือแนวความคิดที่แสดงออกต่างกัน ดังนั้น พระคัมภีร์ จึงไม่ใช่หนังสือ "เล่มเดียว" แต่เป็นเสมือน "ตู้หนังสือ" ที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้า

องค์ประกอบของพระคัมภีร์

           พระคัมภีร์ประกอบด้วย หนังสือประเภทต่าง ๆ หรือเล่มต่าง ๆ รวบรวมไว้ทั้งหมด 73 เล่มด้วยกัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ภาค คือภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) มี 46 เล่ม และ ภาคพันธสัญญาใหม่ (The New Testament) มี 27 เล่ม

           พระคัมภีร์ จึงเปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน ประกอบกัน คือทั้งทางด้านพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์ต่อกัน ที่เราเรียกว่า "พันธสัญญา (Convenant)" นั่นคือจุดศูนย์กลาง และจุดสุดยอด คือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่สมบูรณ์ไปได้นั้น ตั้งแต่ปฐมกาล ในพระธรรมเดิมมาจนถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้า และต่อจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นต้นมา ในพระธรรมใหม่ ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่ว่า "ในโบราณกาล พระเจ้า ได้ตรัสด้วยวิธีต่าง ๆ มากมายแก่บรรพบุรุษของเรา โดยทางผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้ พระองค์ได้ตรัสกับเราทั้งหลายโดยทางพระบุตร..." (ฮบ 1:1-2)

พระคัมภีร์มี 2 ภาค 73 เล่ม

พันธสัญญาเดิม 46 เล่ม

ปัญจบรรพ 5 เล่ม ,, ประวัติศาสตร์ 16 เล่ม

ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ
โยซูวา
ผู้วินิจฉัย
นางรูธ
ซามูแอล 1-2
พงศ์กษัตริย์ 1-2
พงศาวดาล 1-2
เอสรา
เนหะมีย์
เอสเธอร์
โทบิต
ยูดิธ
มัคคาบี 1-2
ปรีชาญาณ 7 เล่ม ,, ประกาศก 18 เล่ม
โยบ อิสยาห์ เยเรมี เพลงคร่ำครวญ
เพลงสดุดี สุภาษิต เอเสเคียล ดาเนียล โฮเชยา
ปัญญาจารย์ โยเอล อาโมส โอบาคีย์
เพลงซาโลมอน โยนาห์ มีคาห์ นาฮูฟ
ปรีชาญาณ ฮะบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย
บุตรสิรา ศาคารยาห์ มาลาคี บารุด
พันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม

พระวารสาร 4 เล่ม ,, กิจการอัครสาวก 1 เล่มมัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอห์น

จดหมาย 21 เล่ม ,, วิวรณ์ 1 เล่ม
โรม   ทิตัส   โครินทร์1-2
ฟีโลโมน   กาลาเทีย   ฮีบรู
เอเฟซัส   ยากอบ   ฟิลิปปี
เปโตร 1-2   โคโลสี   ยอห์น 1-2-3
เธสะโลนีกา 1-2   ยูดา   ทิโมธี 1-2

           พระคัมภีร์ จึงไม่ใช่เพียงต้องการบอกให้เรามนุษย์ได้ทราบเพียงทางด้านประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์ ตลอดจนการเป็นอยู่ของมนุษย์เท่านั้น แต่สิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการบอกแก่เราคือ ความรอดที่พระเจ้า ทรงต้องการให้มนุษย์ได้รับรู้ และได้ปฏิบัติตาม เพื่อจะได้รับความรอด ทำให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าคือใคร มนุษย์เป็นใคร มาจากไหน และจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์แห่งความรอด และสำเร็จบริบูรณ์ ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า องค์แห่งความรัก และผู้ช่วยเราให้รอด 

               ที่มา : http://my.dek-d.com/sakura_express/story/viewlongc.php?id=219715&chapter=30

Comment

Comment:

Tweet

อยากได้พระวาจาของพระเยซูมากๆ เลย

#4 By sattaya (110.164.148.212) on 2011-07-20 15:27

#3 By sattaya (110.164.148.212) on 2011-07-20 15:24

เนื้อหาดีมาก ขอให้สนใจอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะคะ confused smile

#2 By Sr. Paula (203.147.51.105) on 2009-02-19 10:00

sad smile

#1 By Shuu Exteen on 2008-12-07 00:55