นักบุญเปาโล

posted on 05 Dec 2008 22:42 by jesus-god

 

          นักบุญเปาโล เดิมชื่อว่า "เซาโล" (ภาษาฮีบรู แปลว่า ที่ปรารถณาที่ต้องการ" ท่านเป็นชาวยิวที่เกลียดชังพวกคริสตชนอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่ง ขณะที่ท่านเดินทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับคริสตชน พระเป็นเจ้าได้ประจักษ์มาหาท่านโดยทำให้เกิดแสงสว่างลงมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่าน จนทำให้ท่านตกลงมาจากหลังม้า และก็มีเสียงถามท่านว่า " เซาโล เซาโล เจ้าเบียดเบียนเราทำไม " เซาโลจึงถามว่า " พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใด " เสียงนั้นก็ว่า " จงเข้าไปในเมืองแล้วเจ้าจะรู้ว่าจะต้องทำอะไร" แต่เนื่องจากขณะนั้นตาของท่านบอด จึงต้องมีคนนำทางท่านเข้าไปในเมือง สามวันให้หลัง ท่านได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อ อานาเนีย ซึ่งบอกกับท่านว่า พระเป็นเจ้าได้ส่งเขามาพบท่าน หลังจากนั้นท่านก็ได้เห็นอีกครั้ง พร้อมกับพระหรรษทานจากพระจิตเจ้า ท่านได้กลับใจและรับศีลล้างบาป ทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " เปาโล " (เทียบ กจ. 9 : 1-19, กท. 1 : 12-17)
    
ท่านเป็นผู้มีจิตใจร้อนรนทั้งจาริกประกาศพระศาสนาจักรไปทั่วแคว้นต่างๆ รวมทั้งเขียนจดหมายถึงคริสตชนเป็นจำนวนมากที่สุด ท่านจึงถูกจำคุกและถูกตัดศีรษะ เป็นมรณสักขี ฉะนั้น จึงเห็นว่า สัญญลักษณ์ที่เห็นในภาพคือ พระคัมภีร์และดาบ.

นักบุญ เปาโล กลับใจ

     การฉลองในวันนี้ได้เริ่มขึ้นก่อนที่ประเทศโกล (ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน) ในศตวรรษที่ 8 เนื่อง ในโอกาสที่ได้มีการเคลื่อนย้ายพระธาตุบางส่วนของนักบุญอัครธรรมทูตองค์นี้ แต่พระศาสนจักรโรมันได้ เริ่มจัดฉลองนี้เข้าไว้ในพิธีกรรมก็เมื่อปลายศตวรรษที่ 10 การกลับใจของนักบุญ เปาโล ได้ถูกกล่าวไว้ในบางจดหมายของท่านหลายแห่ง รวมทั้งในหนังสือ กิจการอัครสาวกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าต้องพาดพิงไปถึงฤทธานุภาพแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าที่สามารถเปลี่ยนเซาโล นักเบียดเบียนพระศาสนจักรผู้โหดร้ายทารุณ ให้เป็นอัครธรรมทูตชั้นเยี่ยม การกลับ ใจของท่านนี้แน่นอนต้องเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติของพระศาสนจักร พระศาสนจักร เป็นหนี้ท่านอย่างมากในเรื่องการประกาศพระวรสารในหมู่พวกคนต่างศาสนา และในเรื่องการคิดทบทวน ทางเทววิทยาที่มีต่อคำสอนของคริสตศาสนา

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ  

1. พระเจ้าข้า โปรดช่วยเราให้กลับใจมาหาพระองค์อย่างแท้จริง โดยอาศัยพระหรรษทานของพระองค์ด้วยเถิด 

2. ขอให้จิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้าช่วยเราให้ทำงานเพื่อเอกภาพของคริสตศาสนา

3. ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดช่วยให้คริสตชนได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันตามที่พระองค์ได้ทรงวิงวอนของจากพระบิดาเจ้า

4. ขอให้เราคริสตชนทุกคนได้รู้จักว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะต้องออกแรงทำงานเพื่อความรอดของโลก

     สภาพระสังฆราชฯได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2007-2010 เป็นปีพระวาจา โดยมุ่งหวังให้คริสตชนอ่าน ฟัง ไตร่ตรอง และภาวนาพระวาจา เพื่อนำการดลใจจากพระจิตเจ้า ไปดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นพลังเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตและพันธกิจของมวลคริสตชน จากการติดตามตลอดช่วงเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าบรรดาคริสตชนไทยมีความตื่นตัวและให้ความสนใจ พระวาจามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

     ในขณะที่เราเข้าสู่ปีที่ 2 ของปีพระวาจา ให้เราขอบคุณพระเป็นเจ้าที่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ได้ประกาศให้พระศาสนจักรทั่วโลก ได้ระลึกถึงครบรอบ 2000 ปี แห่งการบังเกิดของนักบุญเปาโล โดยประกาศให้ปีนี้เป็นปีนักบุญเปาโลอัครสาวก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2008 ถึง 29 มิถุนายน 2009 

     สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นเหมาะสม ให้ประกาศช่วงเวลาดังกล่าวเป็น ปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโลควบคู่กันไป เพื่อเป็นการฟื้นฟูชีวิต การเป็นชุมชนแห่งความเชื่อ อาศัยการไตร่ตรอง วิถีชีวิต และคุณธรรมที่นักบุญเปาโลได้สร้างชุมชนคริสตชนต่าง ๆ ในยุคแรกเริ่มของพระศาสนจักร  ท่านเป็นที่ยอมรับในพระศาสนจักรยุคแรกว่า เป็นผู้ชี้นำฝ่ายจิต เป็นผู้รักษา ผู้ปลดปล่อย และเป็นประกาศกสำคัญ ที่ได้นำพระวาจา ซึ่งเป็นข่าวดี ไปประกาศแก่เพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อ  อีกทั้งเป็นผู้ชี้ชัดว่า พระเยซูคริสตเจ้า ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต เป็นพระเป็นเจ้าแท้ และมนุษย์แท้ ที่นักบุญเปาโลได้ให้การอภิบาลกลุ่มคริสตชนด้วยการเขียนจดหมายจำนวนมาก  ซึ่งตกทอดมายังเราถึง 13 ฉบับ ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้อง ได้ย้อนกลับไปทบทวนประสบการณ์งานธรรมทูต ที่ได้รับการฟื้นฟู
และจุดประกายขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสงานชุมนุมผู้แพร่ธรรมระดับเอเชีย ปี 2006 ที่เชียงใหม่
ซึ่งมีชุมชนคริสตชนจำนวนมาก ในหลายสังฆมณฑล ยังคงสานต่อภารกิจงานธรรมทูตนี้ ด้วยความเข้มแข็ง
เสียสละอย่างต่อเนื่อง ให้เราได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง ถึงการเป็นธรรมทูตของท่านอัครสาวกเปาโล
และนำแบบอย่างความร้อนรนของท่าน มาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา

     ทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน รวมทั้งใต้พื้นพิภพ จะย่อเข่าลงนมัสการพระนาม เยซู นี้ และเพื่อชนทุกภาษา จะได้ร้องประกาศว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าพระบิดา”  (ฟป 2: 10 – 11)

Comment

Comment:

Tweet

 

#13 By เย่ง (103.7.57.18|192.168.1.125, 58.9.118.18) on 2013-01-14 08:55

ขอบคุณนะคราบ

#12 By (118.172.184.116) on 2012-02-01 19:47

ขอบคุณค่ะ!!!!!!!!!!!!!!

#11 By ffffffff (223.206.67.2) on 2011-06-18 16:05

ขอบคุณมากค่าที่ทำให้หนูได้ส่งงานเซอร์ตามกำหนดนะค่ะ ขอบคุณจริงๆค่าconfused smile

#10 By thankk (58.9.2.137) on 2011-05-22 16:06

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะquestion confused smile

#9 By นันทศิริ (182.53.157.252) on 2011-02-23 19:45

ขอบคุนมั่กคร่า มีเนื้อหาไปสอบแร้ว

#8 By June (27.130.176.7) on 2011-02-21 18:32

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทำให้เรามีงานส่งมิสbig smile question surprised smile cry confused smile open-mounthed smile

#7 By ormmy (61.19.65.217) on 2011-01-30 09:24

[udfdvsdvd][/u]big smile angry smile

#6 By man (180.180.39.203) on 2011-01-15 16:50

อยากได้คำถามเกี่ยวกับนักบุญเปาโลค่ะ...และทำกิจกรรมอะไรดีในวันนักบุญเปาโลกลับใจ...เป็นแนวคิดให้ครูหน่อยนะคะ...confused smile

#5 By Paradee Thescharee (210.1.30.252) on 2011-01-10 14:18

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ >/\<

#4 By - KIN - kinoko on 2010-10-27 17:37

ขอบคุณมากน่ะค่ะ^^

#3 By ทวดทวดT. on 2010-10-25 12:56

ขอบคุณสำหรับประวัติของท่านนะฮะ ^^'Hot!

#2 By on 2009-08-02 18:34

โอกาสฉลองปีนักบุญเปาโล น่าจะมีเนื้อหาของท่านนักบุญมากกว่านี้นะคะ ถ้าเป็นไปได้

#1 By Sr. Paula (203.147.51.105) on 2009-02-19 10:10